คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “จากหิ้งสู่ห้าง จะเริ่มสร้างได้อย่างไร”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17043 : 2010 ขอบข่ายการรับรองฯ EQAB และ EQAI: Syphilis
มกราคม 31, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม (Grand Opening) MUMT Sport Club 2024
กุมภาพันธ์ 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “จากหิ้งสู่ห้าง จะเริ่มสร้างได้อย่างไร”

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จขององค์กร (MUMT Knowledge Sharing) R&D Coffee time หัวข้อ “จากหิ้งสู่ห้าง จะเริ่มสร้างได้อย่างไร” ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ทราบถึงแนวการนำงานวิจัย และนวัตกรรม เชื่อมโยงไปสู่การทำการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.865007722091221

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol