มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขารังสีเทคนิค)

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
กันยายน 16, 2020
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ
กันยายน 18, 2020

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขารังสีเทคนิค)

วันที่ 17 กันยายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสาขารังสีเทคนิค เพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพ ให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบของวิชาชีพ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโอวาทแก่นักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิคร่วมพิธี และมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา ในโอกาสเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ บทบาทนักรังสีเทคนิคในระดับสากล จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค โดยรุ่นพี่สาขารังสีเทคนิค ได้มาให้คำแนะนำน้อง ๆ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1LBoOk7oBK3G8aCgmlxtuscFVfdXTbIiV