คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Professor Kowit-Yu Chong จาก Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Chang Gung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ปีที่ 67 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
กรกฎาคม 1, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Diagnostic Imaging Study Program, The Health Polytechnic of Ministry of Health, เมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย
กรกฎาคม 10, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Professor Kowit-Yu Chong จาก Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Chang Gung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร์ เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Kowit-Yu Chong จาก Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Chang Gung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสเดินทางมาพบปะพูดคุยหารือความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรร่วมกับคณะฯ และสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ และบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol