คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Diagnostic Imaging Study Program, The Health Polytechnic of Ministry of Health, เมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Professor Kowit-Yu Chong จาก Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Chang Gung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
กรกฎาคม 8, 2024
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2567
กรกฎาคม 10, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Diagnostic Imaging Study Program, The Health Polytechnic of Ministry of Health, เมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, อาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ และอาจารย์ ดร.อนุชา ชัยชนะ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Diagnostic Imaging Study Program, The Health Polytechnic of Ministry of Health, เมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน ในโอกาสร่วมเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory) ชั้น 5 และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัย


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol