คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ปีที่ 67 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 67 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
กรกฎาคม 1, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Professor Kowit-Yu Chong จาก Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Chang Gung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
กรกฎาคม 8, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ปีที่ 67 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ในหัวข้อ “เทคนิคการแพทย์ไทยกับบทบาทการส่งเสริมนวัตกรรม IVD medical devices จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจารุเดช คุณะดิลก ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ สภาอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม IVD medical devices เพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศ” ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร, เภสัชกร ธนพล วงศ์แก้ว หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย กองเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, คุณเจริญสุทธ์ เงินประสพสุข President & Managing Director บริษัท ซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเสวนา “มุมมองและแนวทางของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม IVD medical devices เพื่อการสร้างและใช้ประโยชน์ในประเทศ” และรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมบรรยายในหัวข้อ “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับบทบาทการเป็น Tech accelerator เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม IVD medical devices สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรม MAHIAOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare (MU-FAHLA) ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบออนไลน์


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol