คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญจาก Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญจาก Institut Kesehetan Rajawali เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
ธันวาคม 7, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการการศึกษาดูงานและอบรมทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO15189:2022 และ ISO15190:2020 ให้แก่บุคลากรจาก Ni Ni Diagnostics and Healthcare Centre สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ธันวาคม 12, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญจาก Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Rockefeller Foundation และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร ได้รับเชิญจาก Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ให้เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ในการนี้ทีมรองอธิการบดี คณบดี บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้คณะฯ ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์ และรองรับการเรียนการสอนทางแบบ onsite และ online นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Pramita ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่มีความพร้อม และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์จากสถาบันในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ โดยในการหารือครั้งนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันให้ความสนใจในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม งานวิจัยและบริการต่าง ๆ โดยจะมีการประสานงานเพิ่มเติมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.832472862011374

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol