คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญจาก Institut Kesehetan Rajawali เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ธันวาคม 7, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญจาก Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
ธันวาคม 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญจาก Institut Kesehetan Rajawali เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Rockefeller Foundation และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร ได้รับเชิญจาก Institut Kesehetan Rajawali เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ให้เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ในการนี้ทีมรองอธิการบดี คณบดี บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต อาทิ การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การฝึกอบรมเพื่อการเพิ่มพูนและต่อยอดความเชี่ยวชาญสำหรับอาจารย์ และบุคลากร รวมถึงการศึกษาต่อยอดในระดับบัณฑิตศึกษา การฝึกงานทางวิชาชีพต่าง ๆ และ student mobility program สำหรับนักศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.832469562011704

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol