คณะเทคนิคการแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Technological Research for Diagnostic Test Development)

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
เมษายน 2, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ภายใต้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017
เมษายน 9, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Technological Research for Diagnostic Test Development)

วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท เซโนสติกส์ จำกัด และบริษัท เยส-ซายน์ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Technological Research for Diagnostic Test Development) ให้แก่คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเรื่องการวิจัย ทิศทาง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ของประเทศไทย” จากนั้น ดร.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรยายต่อหัวข้อ “เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” พร้อมด้วยการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี LAMP สำหรับการวิจัยพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และ Workshop RT-LAMP for Corona 2019 Detection จาก บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด โดย ดร.อกนิษฐ์ วงศ์บุญมาก และทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด ในการนี้การอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม ณ ห้องบรรยาย 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hmQy592GEAHKzJ7vTIwCNVGJl4eJAQHJ