คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ภายใต้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017

คณะเทคนิคการแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Technological Research for Diagnostic Test Development)
เมษายน 7, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19
เมษายน 20, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ภายใต้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 5, 7 เมษายน 2564 ห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย (หน่วยตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และหน่วยตรวจโลหะหนัก) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ภายใต้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานดังกล่าวจากหน่วยงานภายนอก นำโดย อาจารย์อังคณา รัตนสุขสกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนามาตรฐานการทดสอบ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด และอาจารย์ ดารณี สมบูรณ์จิตต์ ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน รวมถึงมีการปรึกษาหารือและเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงานในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 และนำไปสู่การขอรับรองเพื่อยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการของคณะฯ ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล ณ ห้องประชุม 902 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา และห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย (หน่วยตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และหน่วยตรวจโลหะหนัก)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.4397274570286994