คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และหลักสูตร กับบริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN)
เมษายน 1, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Technological Research for Diagnostic Test Development)
เมษายน 7, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกาย-ใจ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี แก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ จัดตั้งโดยมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ซึ่งคณะฯ เป็นผู้ประเมินความผ่อนคลายโดยการวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง และให้คำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4372444779436640