คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม 10 Remarkable years of Roche Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ
มกราคม 12, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากโครงการ Bioinformatics training จากประเทศภูฏาน
มกราคม 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม 10 Remarkable years of Roche Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 10 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณาจารย์ ได้รับเชิญร่วมงานประชุม 10 Remarkable years of Roche Myanmar พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ Pacific Ballroom Pan Pacific Hotel, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้เยี่ยมชมคลินิกตรวจสุขภาพ เพื่อให้ทางคณะทำงานได้หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้จัดงานและผู้ร่วมงานภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity building) และคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.853148679943792

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol