คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
มกราคม 11, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม 10 Remarkable years of Roche Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มกราคม 12, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ

วันที่ 10 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 40 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ประจำรายวิชา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานทางด้านการวิจัย และนวัตกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.852604869998173

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol