คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ กับ ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2567
มิถุนายน 4, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
มิถุนายน 6, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ กับ ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติรส พลับพลึง คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา กิติดี รักษาการหัวหน้างานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) ในด้านระบบการสร้างศูนย์ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็ง ขั้นตอนการเก็บรักษาตัวอย่างจากคนไข้ ตลอดจนการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีรองศาสตราจารย์ นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง และ ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ หัวหน้าธนาคารชีวิภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol