คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ประจำปี 2567
พฤษภาคม 31, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ กับ ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank)
มิถุนายน 6, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2567

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิก ในหัวข้อ การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry) ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าการวางแผนควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิกและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร โดยมีบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นภาคบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ Analytical Performance Verification และ Analytical Quality Control Planning โดยคณาจารย์จากภาควิชาร่วมเป็นวิทยากรนำโดยอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติกานต์ สิทธิเวช ในการนี้อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และในช่วงท้ายของการอบรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol