คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ
มีนาคม 13, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566
มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการพัฒนางานวิจัยตั้งแต่การศึกษาวิจัยเชิงลึกไปจนถึงการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.681993470392648

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol