คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ
มีนาคม 13, 2023
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2566
มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการพัฒนางานวิจัยตั้งแต่การศึกษาวิจัยเชิงลึกไปจนถึงการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.681993470392648

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol