คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566
สิงหาคม 8, 2023
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
สิงหาคม 10, 2023

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Radisson Resort & Spa Hua Hin จ.เพชรบุรี

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Radisson Resort & Spa Hua Hin จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ ในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล แผนกลยุทธ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับปรุง และผลักดันแผนการดำเนินการในทุกพันธกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหมู่คณะ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะฯ สู่เป้าหมายเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรม MUMT รวมพลังขับเคลื่อนมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมสัมมนาฯ มีการแสดงของบุคลากรใหม่ และกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ สร้างเสียงหัวเราะ ความประทับใจ และความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.764781278780533

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol