พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Radisson Resort & Spa Hua Hin จ.เพชรบุรี
สิงหาคม 8, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
สิงหาคม 11, 2023

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสร้างเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป้าหมายการเรียนในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยต่อไป โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาส และต้อนรับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมพิธี จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างบัณฑิตคุณภาพในบ้าน MUMT” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “ระบบดูแลนักศึกษาและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้” ต่อมาคณะฯ ได้รับเกียรติจากกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (MU Friend และ MU Health) มาร่วมแนะนำบริการและสวัสดิการด้านสุขภาวะทางกายและใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในบ้าน MUMT” จากนั้นได้มีการบรรยายในหัวข้อ “เรียน 4 ปี ในบ้าน MUMT แห่งนี้มีอะไรบ้าง ?” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี ประธานหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา ประธานหลักสูตรสาขารังสีเทคนิค พร้อมด้วยคณาจารย์ โดยแบ่งการบรรยายเป็น 2 สาขา (สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.767013858557275

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol