โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
หัวหน้าโครงการ ADI-MED CENTER
kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

ผศ. ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
ผู้จัดการโรงงาน
tienrat.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

ผศ. ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
tienrat.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

ผศ. พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล
ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
wilairat.nuc@mahidol.ac.th

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
ผู้จัดการด้านคุณภาพ
kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
ผู้จัดการด้านคุณภาพ
sakaorat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ปิยดา ณ นคร
ผู้จัดการความปลอดภัย
piyada.naa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

นางสาวชนิกา ไชยวงค์ทอน
เลขานุการ
chanika.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวสุรดี สิขเรศตระกูล
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคุณภาพ
suradee.sik@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
sakaorat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

นางสาวชนิกา ไชยวงค์ทอน
นักวิทยาศาสตร์
chanika.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวณัฐธิยา หวานตา
นักวิทยาศาสตร์
nattiya.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวมาริสา แก้วดำ
นักวิทยาศาสตร์
marisa.kaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นายศิรกาญจน์ กิตติวัฒน์
นักวิทยาศาสตร์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง
หัวหน้าฝ่ายผลิตและควบคุมการผลิต
kween.sai@mahidol.ac.th

นางสาวชนิกา ไชยวงค์ทอน
นักวิทยาศาสตร์
chanika.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวณัฐธิยา หวานตา
นักวิทยาศาสตร์
nattiya.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวมาริสา แก้วดำ
นักวิทยาศาสตร์
marisa.kaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นายศิรกาญจน์ กิตติวัฒน์
นักวิทยาศาสตร์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวดารุณี หารสาวงศ์
พนักงานประจำห้องทดลองระดับ ส2
darunee.hna@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวกุลรัศมิ์ เหล่าวัฒนวรรณ
พนักงานประจำห้องทดลองระดับ ส2
kullaras.lao@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิศวกรรม
jaturavit.pan@mahidol.ac.th

นายศิรกาญจน์ กิตติวัฒน์
นักวิทยาศาสตร์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป
kween.sai@mahidol.ac.th

นางสาวสุรดี สิขเรศตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป
suradee.sik@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและทะเบียนผลิตภัณฑ์
sakaorat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ปิยดา ณ นคร
ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและทะเบียนผลิตภัณฑ์
piyada.naa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

นายศิรกาญจน์ กิตติวัฒน์
นักวิทยาศาสตร์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ปิยดา ณ นคร
หัวหน้าฝ่ายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
piyada.naa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

นางสาวมาริสา แก้วดำ
นักวิทยาศาสตร์
marisa.kaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
nutta.hom@mahidol.ac.th

นางสาวณภัทร บัวจีน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
napat.bua@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี
คณาจารย์
nutta.hom@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง
คณาจารย์
kween.sai@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
คณาจารย์
jaturavit.pan@mahidol.ac.th