โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
หัวหน้า MIDAS Center
kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
ผู้จัดการโรงงาน
sakaorat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง
รองผู้จัดการโรงงาน
kween.sai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
ผู้จัดการด้านคุณภาพ
ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

sakaorat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ปิยดา ณ นคร
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
piyada.naa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
kween.sai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

ผศ. ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
tienrat.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
ผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือและวิศวกรรม
jaturavit.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
nutta.hom@mahidol.ac.th

นางสาวชนิกา ไชยวงค์ทอน
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

chanika.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวมาริสา แก้วดำ
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

marisa.kaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวณัฐธิยา หวานตา
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

nattiya.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวอัฐภิญญา วิยาภรณ์
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นายศิรกาญจน์ กิตติวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องมือและวิศวกรรม
sirakarn.kit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวสุรดี สิขเรศตระกูล
ผู้ควบคุมเอกสารคุณภาพ
suradee.sik@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง
หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา
kween.sai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

นายพัชรพงศ์ เตี๋ยวประสงค์
นักวิทยาศาสตร์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวชนิกา ไชยวงค์ทอน
นักวิทยาศาสตร์
chanika.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวณัฐธิยา หวานตา
นักวิทยาศาสตร์
nattiya.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวมาริสา แก้วดำ
นักวิทยาศาสตร์
marisa.kaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง
หัวหน้าฝ่ายผลิต
kween.sai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

นางสาวชนิกา ไชยวงค์ทอน
นักวิทยาศาสตร์
chanika.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวณัฐธิยา หวานตา
นักวิทยาศาสตร์
nattiya.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวอัฐภิญญา วิยาภรณ์
นักวิทยาศาสตร์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวดารุณี หารสาวงศ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
darunee.hna@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวกุลรัศมิ์ เหล่าวัฒนวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
kullaras.lao@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ปิยดา ณ นคร
หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
piyada.naa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

นางสาวมาริสา แก้วดำ
นักวิทยาศาสตร์
marisa.kaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวอัฐภิญญา วิยาภรณ์
นักวิทยาศาสตร์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิศวกรรม
jaturavit.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

นายศิรกาญจน์ กิตติวัฒน์
นักวิทยาศาสตร์
sirakarn.kit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
ผู้จัดการโรงงาน
sakaorat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

นางสาวสุรดี สิขเรศตระกูล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
suradee.sik@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นายนภัสวิภู จีนะสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

ผศ. ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
หัวหน้าฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
tienrat.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

นางสาวดารุณี หารสาวงศ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
darunee.hna@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวกุลรัศมิ์ เหล่าวัฒนวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
kullaras.lao@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบ
nutta.hom@mahidol.ac.th

นางสาวณภัทร บัวจีน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบ
napat.bua@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี
หัวหน้าฝ่ายสากลวิวัฒน์
nutta.hom@mahidol.ac.th

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสากลวิวัฒน์
kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสากลวิวัฒน์
jaturavit.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

นายนภัสวิภู จีนะสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสากลวิวัฒน์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
jaturavit.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
nutta.hom@mahidol.ac.th

นายนภัสวิภู จีนะสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)