คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล เพื่อสังคมสุขภาพดี” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-PA)
กรกฎาคม 7, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรกฎาคม 10, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล เพื่อสังคมสุขภาพดี” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล เพื่อสังคมสุขภาพดี” เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 66 ปี ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะดีทุกช่วงวัย ในมิติที่หลากหลาย ผ่านการประเมินผลทางสุขภาพ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่บริบทของนักเทคนิคการแพทย์และนักรังสีเทคนิค ในการส่งเสริมสุขภาพดีให้กับประชาชน พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ผลิตโดยนักวิจัยไทย ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงพยาบาลกลาง และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ร่วมพิธี

ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อสังคมสุขภาพดี โดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ พร้อมทั้งให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ประเมินองค์ประกอบร่างกาย, การแนะแนวการศึกษา ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค, การจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่ผลิตและพัฒนาโดยนักวิจัยคณะฯ และการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ จากคณาจารย์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.749535836971744

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol