มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2023)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566
พฤศจิกายน 28, 2023
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอ่านสวน สำรวจใจ ใช้สติ ให้แก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4
ธันวาคม 1, 2023

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2023)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ “MAHIDOL QUALITY FAIR 2023” ภายใต้หัวข้อ ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยบุคลากรคณะฯ ได้ส่ง และนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพประเภทต่าง ๆ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) 1) ผลงาน “สัมภาษณ์ง่าย ได้คนไว แค่ผ่าน Zoom” โดยคุณณัฐชา เมฆฉาย, คุณพรรษชล สมิติวัณฑิกุล, คุณอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย และผลงานที่ได้รับรางวัล ชมเชย ได้แก่ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา Oral presentation 2) ผลงาน “โครงการบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้มีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืน ระยะที่ 1” โดยคุณพิชญาสินี จิตติพิชญานันท์, คุณญาดา บุญเสริม, คุณภาคภูมิ กำจัด ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) 3) ผลงาน “MUMT_PSF : How to drive?” โดยคุณอาภรณ์ ครองกิจการ, รศ. ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) 4) ผลงาน “การพัฒนาช่องทางการขออนุมัติเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/Online Request Form (ORF) โดยคุณนภสร จิตตะปุตตะ โดยรับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.828020132456647

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol