คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงาน IASMLT Annual Meeting of 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำคณะบุคลากรจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) เยี่ยมชมโรงพยาบาลเมดพาร์ค
ตุลาคม 24, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำผลิตภัณฑ์ชุดตรวจของคณะฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Tech innovation 2023 ประเทศสิงคโปร์
พฤศจิกายน 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงาน IASMLT Annual Meeting of 2023

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสมาคมสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology or IASMLT) ในการเข้าร่วมประชุม IASMLT Annual Meeting 2023 พร้อมกับบรรยายเพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งร่วมหารือเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล และ สมาคมฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตบัณฑิต การวิจัย การจัดอบรมระยะสั้น และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น

งานประชุม IASMLT Annual Meeting 2023 จัดขึ้นโดย The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนจากสถาบันผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าร่วมงานจำนวน 150 คน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.810655870859740

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol