คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 66 ปี
มิถุนายน 9, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566
มิถุนายน 16, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Digital Imaging and PACS ให้กับนักศึกษาและบุคลากรจาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิค นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา เป็นผู้ให้การอบรม ทั้งนี้การจัดอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีการสร้างภาพ ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ และ PACS ที่ใช้ในงานรังสีเทคนิค ณ ศูนย์ฝึกอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.734744155117579

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol