คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำผลิตภัณฑ์ชุดตรวจของคณะฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Tech innovation 2023 ประเทศสิงคโปร์
พฤศจิกายน 6, 2023
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมในวันรังสีเทคนิคโลก 2566 (World Radiography Day 2023)
พฤศจิกายน 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ จำนวน 28 รูป/คน จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย (โรงพยาบาลศิริราช) เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เพิ่มพูนบูรณาการวิชาการที่ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมีคณาจารย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.813178420607485

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol