คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ “First Meet MUMT” ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 2 ห้อง
สิงหาคม 7, 2020
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)
สิงหาคม 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ “First Meet MUMT” ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “First Meet MUMT” ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที 1 ที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาใหม่เป็นรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาทั้งภายในชั้นปี และระหว่างชั้นปี และเป็นการแนะนำให้น้องใหม่รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคนิคการแพทย์เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมประมาณ 180 คน