หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ “First Meet MUMT” ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
สิงหาคม 11, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2563
สิงหาคม 11, 2020

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่าย การศึกษาก่อนปริญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา เลขานุการหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (Bachelor of Science in Radiological Technology) ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการการตรวจประเมิน ระดับอาเซียนไปเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cJR4SR0y24Vmu7SuvUK2a3skXXzfKFdI