คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)
สิงหาคม 11, 2020
ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2/2+ (BSL-2/BSL-2+) R 632 ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สิงหาคม 13, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence): EdPEx ประจำปี 2563 นำโดยศาสตราจารย์ พล.อ.ต. ดร.วินัย จันทร์เปล่ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตต์สว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อาจารย์ ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล ในการนี้ผู้ตรวจประเมินฯได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และร่วมรับฟังสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562 โดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รายงาน และในเวลาต่อมาคณะกรรมการตรวจประเมินได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร และบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจประเมินในวันถัดไป

และในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้ให้เกียรติมาเข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่ส่วนงาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ โดย โดยศาสตราจารย์ พล.อ.ต. ดร.วินัย จันทร์ ประธานกรรมการ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปรับปรุงพัฒนา พร้อมกล่าวชื่นชมคณะฯ ที่มีการพัฒนาในการดำเนินการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม 901ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kuQ1BHGYnBV1_5S1ugLQwk_gr7N3X9Bz