งานคลังและพัสดุ

นางสาวพิชญาสินี จิตติพิชญานันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
pichayasini.jit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2820 (ศาลายา)

นางสาวศิริกานต์ ปิ่นบ้านกวย
นักวิชาการเงินและบัญชี
sirikan.kam@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2820 (ศาลายา)

นางสาวศิวพร เจียเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
siwaporn.jia@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2830 (ศาลายา)

นายอาทิตย์ เพชรภู่
นักวิชาการเงินและบัญชี
arthit.phe@mahidol.ac.th
02-419-7164 (ศิริราช)

นายรัชตพงศ์ วาสนาพาสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
ratchataphong.was@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2830 (ศาลายา)

นางสาววรันธร เต็งหัตถกร
นักวิชาการเงินและบัญชี
warunthon.ten@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2820 (ศาลายา)

น้ำมนต์ ศากรวิมล
นักวิชาการเงินและบัญชี
Nammon.sag@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2820 (ศาลายา)

นางสาวภัคธินันท์ นพเมธีเมศฐ์
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ

paktinan.nop@mahidol.edu
02-441-4371-5 ต่อ 2822 (ศาลายา)

นางสาวปัทมา จุมปาลี
นักวิชาการพัสดุ
pattama.jum@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

นางสาวชุติมาฆ์ พวงทอง
นักวิชาการพัสดุ
chutima.pua@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

นางสาวเจนตินา คงตระกูลชัยเดช
นักวิชาการพัสดุ
jantina.kon@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

นายสัญชัย แก้วพฤกษ์
นักวิชาการพัสดุ
sanchai.kae@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

นางสาวศรัณยา อินทร์เพ็ง
นักวิชาการพัสดุ
saranya.inp@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ - Cilck

แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล

  • แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (แบบ 7131)  ใช้พิมพ์หน้า-หลัง ด้วยกระดาษแผ่นเดียว
  • แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน (กรอกแบบฟอร์มได้ที่หน่วยการเงินและบัญชี ใบสีชมพู) upload file ไม่ได้
  • แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (กรอกแบบฟอร์มได้ที่หน่วยการเงินและบัญชี ใบสีเขียว) upload file ไม่ได้

แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร

สิทธิและอัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาล

หน่วยการเงินและบัญชี

ภาควิชา/ศูนย์

narrowline

เสร็จสิ้นการเดินทางให้ผู้เดินทางนำเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย สิ่งที่หน่วยการเงินประกอบด้วย

หน่วยพัสดุ

ติดต่อเรา
งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี

หน่วยการเงินและบัญชี โทร 02-441-4371-5 ต่อ 2820, 2830 (ศาลายา) หรือ 02-419-7164 (ศิริราช)
หน่วยพัสดุ โทร 02-441-4371-5 ต่อ 2822, 2833
โทรสาร 02-441-4380