คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินการและเยี่ยมชมโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ณ East Oku Hospital ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ติดตามความก้าวหน้า และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ภายใต้โครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ณ เมือง Palembang, South Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย
ธันวาคม 7, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ธันวาคม 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินการและเยี่ยมชมโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ณ East Oku Hospital ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Rockefeller Foundation และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร ได้รับเชิญจาก East Oku Hospital เมือง Oku Timur เขต South Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย ให้ร่วมเข้าติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาล ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ Mr. Muhammad Didik Wahyudi หนึ่งใน Change agent ของโครงการฯ

ในการนี้คณะฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารของเมือง ผู้บริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง South Sumatra ประธาน และตัวแทนสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งเมือง Palembang ตัวแทน Change agent และบุคลากรโรงพยาบาล รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ทั้งนี้ผลงานการพัฒนาโปรแกรมติดตามระบบคุณภาพภายในของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ พัฒนาโดย Mr. Muhammad Didik Wahyudi Change agent ของโครงการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการที่คณะฯ จัดการอบรมโครงการ Phase 1 และ Phase 2 บูรณาการร่วมกับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ทำให้ได้รับการรับเลือกให้เป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นระดับประเทศ นอกจากนี้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยังได้รับการส่งเสริมให้นำไปใช้กับห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ในเขต South Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นการสร้างการยอมรับแก่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในเชิงประจักษ์ อีกทั้งผู้บริหารหน่วยงานและผู้เข้าร่วมงานยังได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และโอกาสในการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.831984448726882

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol