คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ติดตามความก้าวหน้า และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ภายใต้โครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ณ เมือง Palembang, South Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศิริราช
ธันวาคม 6, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินการและเยี่ยมชมโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ณ East Oku Hospital ประเทศอินโดนีเซีย
ธันวาคม 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ติดตามความก้าวหน้า และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ภายใต้โครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ณ เมือง Palembang, South Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Rockefeller Foundation และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางไปร่วมติดตามความก้าวหน้า และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ เมือง Palembang, South Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารของเมือง ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการ Health Laboratory Center for Palembang (BBLK) ผู้บริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง South Sumatra ประธานและตัวแทนสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง Palembang ตัวแทน Change agent บุคลากรของ BBLK และหน่วยงานในความร่วมมือ ในโอกาสนี้ Change agent ได้รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ Interlaboratory comparison ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคนิคการแพทย์ และได้หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล กับหน่วยงานทางสาธารณสุขในเขต South Sumatra ของประเทศอินโดนีเซีย

โครงการนี้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการในอินโดนีเซีย ถือเป็นความสำเร็จของโครงการ และนำไปสู่การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831977042060956&type=3

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol