คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Far Eastern University (FEU), สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566
มิถุนายน 16, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Digital Imaging and PACS 2566 จาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มิถุนายน 19, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Far Eastern University (FEU), สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Department of Medical Technology, Far Eastern University (FEU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 5 คน ในโอกาสร่วมฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2566 ตามโครงการ International Internship Exchange Program ในการนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้นำเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมบอกเล่าความประทับใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.736659488259379&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol