คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs-Visit) ประจำปี 2563
กันยายน 3, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
กันยายน 16, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส และคณาจารย์ เป็นตัวแทนรับพานดอกไม้ธูป/เทียนจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยในปีนี้คณะฯ ได้ให้ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเข้าร่วม พร้อมกับถ่ายทอดสัญญาณภาพพิธีผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมได้รับชมพิธี และระลึกถึงคณาจารย์ เพื่อทำตามมาตรการทางสาธารณสุข Social distancing ภายในงานมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นอันดับ 1 และ 2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2562 และให้กับนักศึกษาผู้มีผลงาน และกิจกรรมดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมกับมอบทุนการศึกษากับแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จิตอาสา ในการนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอกาส และทำการเจิมหนังสือเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และได้มีการประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียน โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศประเภทพานสวยงามได้แก่ พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรางวัลชนะเลิศประเภทพานประเภทความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารังสีเทคนิค

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1LM2agKP0Hfc458ob9CjsTcBiKZdzgYO3?usp=sharing