คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Ice Breaking แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในมหกรรมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (Uttaradit Green Fest 2023)
สิงหาคม 23, 2023
โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Fapon Biotech International Limited, Hong Kong
สิงหาคม 23, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Ice Breaking แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Ice Breaking แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้รายวิชา MTID 104 Introduction to Medical Technology Profession ให้ผู้เรียนมีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เข้าใจบทบาทและคุณค่าของวิชาชีพต่อสังคม มีการตั้งเป้าหมายและแนวทางการประกอบวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์ สามารถปรับตัวในโลกของการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำงานร่วมกับผู้อื่น และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้องบรรยาย 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.771267124798615

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol