Lifelong learning opportunities โอกาสด้านการศึกษา


1) ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ (ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์)

SDGs 4 QUALITY EDUCATION

 

 

 

 

 

ชื่องานวิจัย : ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ (ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์)


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ

พ.ศ. 2500 ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นเพียงห้องอ่านหนังสือซึ่งเกิดมาพร้อมกับการจัดตั้ง “คณะเทคนิคการแพทย์” ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ.2530 คณะฯ ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดใหม่เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ คณบดีคนแรกของคณะฯ ห้องสมุดจึงมีชื่อว่า ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา และเปิดให้บริการอยู่บริเวณชั้น 4 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มีพื้นที่ 151 ตารางเมตร เท่านั้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ห้องสมุดได้ขยายพื้นที่ตามโครงการ “ห้องสมุดและศึกษาด้วยตนเอง” เพื่อรองรับความเติบโตของคณะ และจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี มาตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มีพื้นที่ 500 ตารางเมตร และได้ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เป็น Millennium INNOPAC ซึ่งสืบค้นทรัพยากร ที่มีรูปแบบหลากหลายในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (www.li.mahidol.ac.th) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดเวลา และสถานที่

พ.ศ. 2550 คณะฯ มีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริการของห้องสมุด 2 วิทยาเขต (บางกอกน้อย และศาลายา) โดยรวมงานบริการ ไว้ ณ จุดเดียว ที่ชั้น 2 ของอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ส่วนห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ที่อยู่บริเวณชั้น 4 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการหนังสือและวารสารฉบับย้อนหลังแบบชั้นปิด

ปัจจุบันห้องสมุดมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนปรับปรุงให้บางส่วนเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบเขต/พื้นที่การศึกษา

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการจัดหา จัดเก็บ เผยแพร่ และบริการทรัพยากรห้องสมุด ตำราภาษาไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวัสดุสารนิเทศที่ทันสมัยให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น จัดหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษา ตลอดจนการแนะนำและจัดสัมมนา ฝึกอบรม เกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าสารนิเทศที่ทันสมัยแก่ผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ

3) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสารนิเทศของคณะเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ รวบรวม ผลงานและสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่หน่วยงานและบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ผลิต รวมทั้งประวัติและจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคนิคการแพทย์

แหล่งทุนสนับสนุน

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) นักศึกษา

2) บุคลากร

3) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับความร่วมมือ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

อ้างอิงการดำเนินงาน

https://mt.mahidol.ac.th/academic-programs/library/