MUMTLibrary61

เกี่ยวกับห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์

พ.ศ. 2500 ห้องสมุดวีกูล  วีรานุวัตติ์ เป็นเพียงห้องอ่านหนังสือซึ่งเกิดมาพร้อมกับการจัดตั้ง “คณะเทคนิคการแพทย์” ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ.2530 คณะฯ ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดใหม่เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ คณบดีคนแรกของคณะฯ ห้องสมุดจึงมีชื่อว่า ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา และเปิดให้บริการอยู่บริเวณชั้น 4 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มีพื้นที่ 151 ตารางเมตร เท่านั้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ห้องสมุดได้ขยายพื้นที่ตามโครงการ “ห้องสมุดและศึกษาด้วยตนเอง” เพื่อรองรับความเติบโตของคณะ และจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี มาตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มีพื้นที่ 500 ตารางเมตร และได้ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  INNOPAC  เป็น   Millennium   INNOPAC  ซึ่งสืบค้นทรัพยากร ที่มีรูปแบบหลากหลายในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (www.li.mahidol.ac.th) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดเวลา และสถานที่

พ.ศ. 2550 คณะฯ มีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริการของห้องสมุด 2 วิทยาเขต (บางกอกน้อย และศาลายา) โดยรวมงานบริการ ไว้ ณ จุดเดียว ที่ชั้น 2 ของอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ส่วนห้องสมุดวีกูล  วีรานุวัตติ์ที่อยู่บริเวณชั้น 4 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการหนังสือและวารสารฉบับย้อนหลังแบบชั้นปิด

ปัจจุบันห้องสมุดมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนปรับปรุงให้บางส่วนเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเครือข่าย ม.มหิดล :  http://www.li.mahidol.ac.th/

เกี่ยวกับห้องสมุด : www.li.mahidol.ac.th/librarymt

พูดคุยกับเราได้ที่ : https://www.facebook.com/MedTechMahidolLibrary

เวลาทำการ

เปิดภาคเรียน 
วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 17.00 น.
วันหยุดราชการ ปิดทำการ

ปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
วันหยุดราชการ ปิดทำการ

บุคลากรห้องสมุด

นายศิรชีพ ขอนดอก
หัวหน้าห้องสมุด
siracheep.kho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2207

นางอุบลพันธ์ ขำสาธร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ubonphan.kam@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2230

นางสาวธัญญรัตน์ วารินศิริรักษ์
บรรณารักษ์
tanyarat.war@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2207

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดวีกูล  วีรานุวัตติ์ ชั้น 2
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 02-441-4371-9 ต่อ 2230

E-mail :  limt@mahidol.ac.th