เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 6
กันยายน 29, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักเทคนิคการแพทย์จาก National Health Laboratory สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
กันยายน 29, 2023

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566 “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” พร้อมมอบโล่เกียรติยศ และของที่ระลึก เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณฯ ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานให้คณะฯ ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณภูษณิศา โคติวงษา ภาควิชาเคมีคลินิก, คุณวัชรี ติยะสุทธิพันธุ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์, คุณเสาวลักษณ์ จิตรบรรจุง ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก, คุณภัสสร สุดสมัย ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร และคุณสาโรจน์ เชอสินธุ์ สำนักงานคณบดี ภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกษียณฯ ในปีที่ผ่าน ๆ มา ร่วมเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดี และร่วมมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณฯ ในบรรยายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.793641515894509

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol