ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Process Validation Training

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมในวันรังสีเทคนิคโลก 2566 (World Radiography Day 2023)
พฤศจิกายน 9, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MED TECH CAMP ชวนน้องตะลุยห้องแล็บเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
พฤศจิกายน 13, 2023

ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Process Validation Training

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MIDAS Center) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Process Validation Training ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองกระบวนการทั้งในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือกระบวนการผลิต พัฒนาความรู้ในการดำเนินการภายใต้ระบบการตรวจสอบรับรอง ที่เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนด ISO 13485:2016 รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการไปตามระบบ ส่งเสริมศักยภาพในระบบคุณภาพของการผลิตเครื่องมือแพทย์และการส่งออกผลิตภัณฑ์ในระดับอาเซียนได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณปริวัตร อัครพิมาน Senior Consultant Managing Director จาก บริษัท สมาร์ท อินไซท์ ครีเอชั่น จำกัด (SIC) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.813178420607485

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol