ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมน้อมรำลึกในการครบรอบเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3”
ตุลาคม 15, 2019
MUMT Welcomed Professor and Students from Trinity University of Asia (TUA), Philippines
ตุลาคม 24, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาคณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ามาตรวจเยี่ยมคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมถึงรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากคณะฯ ในโอกาสนี้อธิการบดี ได้นำเสนอชี้แจงนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน โดยเน้นย้ำในเรื่องของงานวิจัย และการมุ่งไปสู่ World Class University จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะเทคนิคตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และปิดท้ายด้วยการซักถาม พร้อมทั้งร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน