พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (University Council Visit : 2)
กรกฎาคม 19, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สิงหาคม 6, 2021

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสร้างเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสและต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครองร่วมพิธี

ในโอกาสเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในบ้านเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUMT)” จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะฯ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันบรรยาย และเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง “ระบบดูแลนักศึกษา ทุนการศึกษา และกิจกรรมในบ้านเทคนิคการแพทย์”

ในช่วงท้ายได้มีการแบ่งสาขาทำกิจกรรม Q & A ตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาชีพ โดยแบ่งห้องพูดคุยเป็น 2 สาขา (สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค) นำโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่านการศึกษาก่อนปริญญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาครังสีเทคนิค พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ร่วมบรรยายให้ความรู้ และตอบคำถาม ในหัวข้อ ”เรียน 4 ปี ในบ้านเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเจออะไรบ้าง”


รับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ : https://fb.watch/v/2Q2y0-A-z/

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iy_8nF90mNxxCqqWTBNWo80p_zd9C-li