ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เสถียรธรรมสถาน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมร่วมจัดงานชวนแม่มาสร้างสุข กาย/ใจ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2562
กันยายน 5, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสวนสามพราน จัดงาน My Healthy Journey
กันยายน 5, 2019

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ข้อมูลการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เข้าใจในบทบาทของวิชาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา จากนั้นได้มีการบรรยายเรื่องกิจกรรมนักศึกษา และการอยู่ร่วมกันในบ้านเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และในโอกาสเดียวกันได้มีพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา เข้าสู่บ้านคณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณาจารย์ อีกทั้งได้รับเกียรติจากงานบริการ และ สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องบริการสุขภาพนักศึกษา สิทธิต่าง ๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และในลำดับสุดท้ายรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และอาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ประจำสาขารังสีเทคนิค ได้มาให้ความรู้ในเรื่องบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา