คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสวนสามพราน จัดงาน My Healthy Journey

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
กันยายน 5, 2019
MUMT Welcomed Professor and Students from Niigata University of Health and Welfare, Japan
กันยายน 5, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสวนสามพราน จัดงาน My Healthy Journey

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับตลาดสุขใจ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม My Healthy Journey เพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยคณะเทคนิคการเเพทย์มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพ, ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว, ตรวจวัดคลื่นสัญญานไฟฟ้าสมอง, ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารออร์แกนิก และการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ พร้อมกับแนะนำการใช้ Application ในการดูแลสุขภาพ อีกทั้งมีกิจกรรมสำรวจ และทำกิจกรรม Workshop เส้นทางอาหารอินทรีย์ พร้อมกับเลือกซื้อพืชผัก อาหารปลอดสาร ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม