คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ National Yang Ming Chiao Tung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ College of Medicine, Chang Gung ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
พฤษภาคม 13, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพูดคุยแนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัยและธุรกิจ กับบริษัท Hi-Q Marine Biotech International Ltd. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
พฤษภาคม 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ National Yang Ming Chiao Tung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ Department of Biomedical Imaging and Radiological Sciences, National Yang Ming Chiao Tung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol