คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยาย “วางแผนการเงินยังไง ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” ให้กับบุคลากร และนักศึกษา
พฤษภาคม 19, 2022
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
พฤษภาคม 25, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 Thailand Quality Award : TQA 2021) จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในการนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายกอบชัย สังสิธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จากความมุ่งมั่นที่จะนำพาคณะฯ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สร้างคุณูปการแก่สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ด้วยบทบาททางวิชาชีพ และความมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่นำพาองค์กรไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะต้องถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงองค์กรทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของประเทศในภาพรวม

รับชมพิธีมอบรางวัลย้อนหลังได้ที่ : https://fb.watch/d4DoaVXJTN/

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5679800922034346