คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 30 ณ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) และชุมชนบ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เมษายน 3, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานสืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
เมษายน 11, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ และนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ และมีเวลาในการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีความสุขตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแบ่งเป็นบ้านต่าง ๆ ร่วมวางแผน คอยให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุกท่าน ๆ ภายในกิจกรรมมีการแสดงจากนักศึกษาชมรม MUMT Cover Dance พร้อมทั้งรายงานผล Campaign “MUMT Smartest idol” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการดูเเลสุขภาพของตนเอง เเละเตรียมความพร้อมในการดูเเลสุขภาพของผู้อื่นหลังจบการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.694773372447991

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol