ศูนย์การเรียนรู้ “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics

คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดห้องออกกำลังกายสวัสดิการบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
ตุลาคม 5, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA)
ตุลาคม 9, 2019

ศูนย์การเรียนรู้ “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาคารบริษัท ฟูจิฟิล์ม เอเชียแปซิฟิก ร่วมกับภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics” ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Mr. Takuma Otsuka, Director of MU-FAHLA, Regional Manager of Fujifilm Asia Pacific. และ Mr. Mamoru Morota, Assistant to Managing Director of Fujifilm (Thailand) Ltd. มาเป็นประธานในพิธีการเปิดศูนย์ดังกล่าว

MU-FAHLA Center for Advanced Medical Imaging Informatics เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค รวมไปถึงพัฒนาความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ผ่านการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ อาทิ Level 1:Digital Imaging & Medical Informatics Foundation และ Level 2: Medical Informatics Intermediate/Picture Archiving and Communication System (PACS) Administrator โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนสาขารังสีเทคนิค และมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัยมาถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่สอดรับกับมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล