คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA)

ศูนย์การเรียนรู้ “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics
ตุลาคม 5, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
ตุลาคม 11, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA)

เมื่อวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับต้น Level 1: Digital Imaging & Medical Informatics Foundation, ระดับกลาง Level 2: Medical Informatics Intermediate/PACS Administrator และระดับสูง Level 3: Advance Technique/Artificial Intelligence (AI) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบแพ็กส์ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยการแพทย์ ซึ่งมีผู้ที่สนใจทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมีการอบรมในระดับต้นไปในวันที่ 5-6 ตุลาคม และอบรมระดับกลางในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 โดยทีมวิทยากรนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และในช่วงสุดท้ายของการอบรมในแต่ละระดับ ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรม “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา