คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ผลักดัน 2 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วม Pitching เพื่อระดมทุนทางธุรกิจ สานต่อการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็น startup เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2566
เมษายน 25, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน
พฤษภาคม 1, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ผลักดัน 2 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วม Pitching เพื่อระดมทุนทางธุรกิจ สานต่อการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็น startup เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันที่ 26 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมนักวิจัยจาก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักและผลไม้ (MT Pest easy test) และผลิตภัณฑ์แขนเทียมเพื่อการฝึกปฏิบัติการเจาะเลือด (Artimed) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม และนายนภัสวิภู จีนะสุทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วม Pitching เพื่อระดมทุนทางธุรกิจ ต่อ Venture Capital (VC) จากภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสานต่อการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็น startup และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในงานประชุม PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023 “บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม”ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707374101187918&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol