คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับฮอนด้า และบิทคับ พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชัน CANDEE เทคโนโลยีบล็อกเชนสู่แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

MUMT Mini Open House 2022 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กรกฎาคม 4, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
กรกฎาคม 11, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับฮอนด้า และบิทคับ พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชัน CANDEE เทคโนโลยีบล็อกเชนสู่แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (Honda) นำโดยนายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ และบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub) นำโดยนายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ Bitkub M Social ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน “CANDEE” แพลตฟอร์มจากเทคโนโลยีบล็อกเชนในการบันทึกความดีและสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อให้บุคลากรในองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทดลองใช้โดยทั่วกัน และเพื่อเป็นโมเดลในการทดสอบและประเมินศักยภาพในการขยายผลเข้ากับแอปพลิเคชันการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Good Health Application by MUMT) ที่คณะฯ ได้พัฒนาขึ้น ให้มาอยู่บนแพลทฟอร์มการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อเชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันให้มีคุณลักษณะการทำงานเพื่อส่งเสริมการทำความดี ควบคู่กับการดูแลสุขภาวะของปัจเจกบุคคล ของกลุ่มประชากร และของสังคมวงกว้างได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5806015212746249