คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
กันยายน 5, 2019
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี”
กันยายน 5, 2019

มหิดลวันแม่ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมงาน “มหิดล – วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จฯ มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานฯ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จฯ โดยงาน “มหิดล – วันแม่” มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นปีที่ 34 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ถวายรายงานนิทรรศการวิชาการของคณะ ในหัวข้อ “ บริโภคอาหารปลอดภัย สุขภาพกายใจแข็งแรง ” อีกทั้งคณะฯ ได้ให้บริการด้านสุขภาพ โดยให้บริการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว เพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด แก่ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้มีผู้สนใจรับการตรวจเป็นจำนวนมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย