สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี”

มหิดลวันแม่ ประจำปี 2562
กันยายน 5, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เสถียรธรรมสถาน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมร่วมจัดงานชวนแม่มาสร้างสุข กาย/ใจ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2562
กันยายน 5, 2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี”

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ณ มณฑลทหารบก ที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี “โครงการทหารพันธุ์ดี” นี้เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงและพระราชทานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปแล้วนำไปขยายผลในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ดังมีพระกระแสรับสั่งว่า “พื้นที่ดำเนินโครงการต้องมี ดินดี น้ำดี อากาศดีและเมล็ดพันธุ์พืชต้องดีด้วย ซึ่งในท้องตลาดนั้น เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง การผลิตเม็ดพันธุ์นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยการผลิตนี้ ด้วยเราเอง และนำออกไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดไม่มีเจือปน เน้นการใช้ธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีสารเคมี และผักที่ปลอดภัยรับรองโดยกรมการเกษตร ต้องได้รับ GAP การเก็บเกี่ยวต้องใช้ด้วยมือ ซึ่งทหารจะเป็นหน่วยงานที่ทำได้ดีที่สุด” ซึ่งโครงการฯ ได้จัดกำลังพล และเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ รับเสด็จฯ พร้อมทั้งถวายรายงานความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ฐานการผลิตเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับสุขภาพ คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ทั้งนี้โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน เป็นโครงการความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยใช้พื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ฐานการผลิต เนื่องจากมีจุดเด่นหลายประการสามารถกำจัดขอบเขตการดูแลได้ง่าย และมีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรภายใต้ศาสตร์พระราชา ที่คณะฯ ได้ดำเนินงานมาในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเหตุผลที่ใช้พื้นที่ทหาร เป็นแปลงเกษตร เนื่องจากมีศักยภาพเชิงพื้นที่ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยในการพัฒนาพื้นที่และแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว

โดยโครงการทหารพันธุ์ดี ดำเนินงานภายใต้พื้นที่ของมณฑลทหารบก ที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ 45 ไร่ โดยเป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีเกษตรกรชาวกาญจนบุรี ที่มีใบผ่านการรับรองมาตรฐานการส่งออกผัก Organic มาถ่ายทอดความรู้แก่พลทหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมจัดฝึกอบรมกำลังพลในการดำเนินโครงการเกษตรปลอดภัย ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยสอนให้เรียนรู้ด้าน “การตลาดนำการผลิต” ตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ การปรับพื้นที่ตรวจคุณภาพดิน, กลางทาง ดูแลรักษาผลผลิต ด้วยการอาศัยเทคโนโลยี ร่วมกับการสุ่มตรวจคุณภาพ พร้อมทั้งรับรองคุณภาพความปลอดภัย และปลายทาง การนำผลผลิตที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งแบบผลผลิตสดสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป

ทั้งนี้มีหน่วยร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 1) มทบ.17 2) จ.กาญจนบุรี 3) เกษตร จว. 4) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 5) ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ) ปศุสัตว์ จว. 7) ประมง จว. 8) พัฒนาที่ดิน จว. 6 9) สำนักงานชลประทานที่ 13 10) บ.ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี 11) วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์กาญจนบุรี 12) อบต.ลาดหญ้า 13) อบจ.กาญจนบุรี 14) บ. CAT 15) กฟภ. จ.กาญจนบุรี 16) นพค.11 17) บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 18) บ.ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 19) บ. เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด 20) บ. แกรนด์เวิร์ด อินทีเรียร์ จำกัด 21) บ. ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด 22) บ. ป.ศรีสมบูรณ์ จำกัด 23) โรงโม่หิน ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด 24) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL