คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
กุมภาพันธ์ 17, 2020
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำหลักสูตร 4+1 แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563
กุมภาพันธ์ 20, 2020

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุุคลากร เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 (มหิดลเกมส์) “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬา ไป เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ และมีการมอบรางวัลประเภท Sportsman Award และรางวัล Talented Sportsman Award

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1ZwIXQF99ZTq6iP3EigOXnEjp7e_VOvk0